شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ از فرصت استفاده کرده از همين تريبون از کليهي گروه هاي آشوبگر و براندازچيان کشور دعوت ميکنم در ادامهي آشوبهاي آبان و دي، صبح روز 22 بهمن به خيابانها ريخته شده و با حضور ده ها ميليوني خود راهپيمايي حکومتي نهايتاً چندهزارنفري سانديسخورهاي مزدور را در اقيانوس بيکران خود غرق نمايند.
چراغ جادو
محمد_عابديني
رتبه 10
187 برگزیده
3320 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top