شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ دلبسته به مويي شده ام، سرنخ اين عشق در خرمن گيسوي پيدا شدني نيست . محمد عابديني
لينک تصوير در اندازه اصلي: http://uupload.ir/files/nzi_446621709_16990.jpg
هما بانو
بسيار زيبا
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} ممنون
خيلي زيبا هست:-)
{a h=Kadbano15}اشپزي کد بانو{/a} ممنون
تسبیح دیجیتال
*محمد عابديني*
10 امتیاز
176 برگزیده
5145 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top