سیب خیال

نذر شهید کربلا که یک ماه دیگر مسافر شمشیر هاست...

یک ماه دیگر

مشعر ... عرفات ... عجب منایی داری
از زمـزم غـم چـه چـشـمه هایی داری

ایـن عـیـد سـعـیـد هم به قـربان تو باد
یـک مـاه دگـر چـه روضـه هـایـی داری

محمدعابدینی
1391/8/5