شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ قرـآن رـا ـتفسير کرـدند ... آيهـ آيهـ ... شرـح کرـدند ... شرـحه شرـحه ... وـرق وـرق ... ارـبا ارـبا
ـسينه خوـاهم شرـحه شرـحه ـاز فرـاق ... : ( ( ( ( (
که ديده مه را هزار پاره؟ ... تن لطيفش پر از ستاره...
سلام السلام عليک يا ربيع الانام ونضره الايام
شايد در راستاي موده في الفربي عمل کرده باشند..چه مودت زيبايي !!! کودکي شش ماه ولب تشنه..امان از دل حسين!!
تسبیح دیجیتال
محمد_عابديني
رتبه 10
187 برگزیده
3323 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top