شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *قوطي کبريت* قبرِ فرداي توي مسئول است. با سوال هايي نه مثل سوال هاي فرمايشي مجري انتخاباتي ات. و جواب هاي که نداري. نميدانم. شايد آن جا هم بخواهي پوزخند بزني و با لبخندي از کنار محاسبه ها عبور کني. اما خودت که خوب مي داني. جعبه کبريت پر است از گرز هاي آتشيني به نام *کبريت*
ادم وقتي خطا مي کند باور هايش در دسترسش نيست استاد. وقتي به خود مي آيد که دير شده. منظورم البته عمومي بود . و برداشتي از يک روايت
ساعت ویکتوریا
محمد_عابديني
رتبه 10
178 برگزیده
3300 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top